Tytu projektu: Nowy zawód-instruktor praktycznej nauki zawodu
 

Cele projektu: poprawa zdolnoci do zatrudnienia absolwentów ksztacenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków ksztacenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspópracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym

 
Co i dla kogo oferuje projekt?

kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduprzeznaczony dla osób dorosych zainteresowanych z wasnej inicjatywy zdobyciem, uzupenieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 
Wymagania wstpne:
 • co najmniej tytu mistrza w zawodzie, którego bd naucza, lub w zawodzie wchodzcym w zakres zawodu, którego bd naucza, lub
 • wiadectwo ukoczenia technikum, technikum uzupeniajcego lub szkoy równorzdnej albo wiadectwo ukoczenia szkoy policealnej lub dyplom ukoczenia szkoy pomaturalnej lub policealnej i tytu zawodowy w zawodzie, którego bd naucza, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta pracy w zawodzie, którego bd naucza, lub
 • wiadectwo ukoczenia liceum zawodowego i tytu robotnika wykwalifikowanego lub równorzdny w zawodzie, którego bd naucza, oraz co najmniej czteroletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuu zawodowego, lub
 • wiadectwo ukoczenia liceum ogólnoksztaccego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupeniajcego liceum ogólnoksztaccego, technikum i technikum uzupeniajcego, ksztaccych
 • w innym zawodzie ni ten, którego bd naucza, lub redniego studium zawodowego i tytu robotnika wykwalifikowanego lub równorzdny  w zawodzie, którego bd naucza, oraz co najmniej szecioletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuu zawodowego, lub
 • dyplom ukoczenia studiów wyszych na kierunku (specjalnoci) odpowiednim dla zawodu, którego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukoczenia studiów wyszych na innym kierunku (specjalnoci) oraz co najmniej szecioletni sta pracy w zawodzie, którego bd naucza.

Formularz rekrutacyjny
Regulamin

Czytaj dalej

Szansa na zatrudnienie


Tytu projektu: SZANSA NA ZATRUDNIENIE
 
Cele projektu: wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujcych pracy.

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku ycia pozostajce bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujce pracy) znajdujce si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku ycia, o niskich kwalifikacjach, dugotrwale bezrobotne, kobiety, z niepenosprawnociami.

Co oferuje projekt?
 • identyfikacj potrzeb,
 • poradnictwo zawodowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
 • porednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • sta.
Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacjiPlanowane efekty:

wzrost zatrudnienia, a tym samym przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujcych pracy, w szczególnoci osób starszych powyej 50 roku ycia, kobiet, dugotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach, z niepenosprawnociami.
 
Warto projektu:  907 829,25 z
Wkad Funduszy Europejskich:771 654,86 z
 
Miejsce realizacji:powiat kutnowski
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 30.04.2018 rok
 
Dane kontaktowe:
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyskiego  11, 
tel. 24 254-49-59  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.     www.zdzkutno.pl


 

Tytu projektu: Ksztacenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Cele projektu:poprawa zdolnoci do zatrudnienia absolwentów ksztacenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków ksztacenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspópracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym

 Dla kogo jest projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli ksztacenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespou Szkó Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Kociuszki 11

 
Co oferuje projekt?

 • dodatkowe zajcia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obsuga kas fiskalnych);
 • adaptacja rozwiza-zajcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnie zawodowych w brany turystycznej);
 • wspópraca z pracodawcami-stae i praktyki dla uczniów;
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 • doposaenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsugi, pracowni przygotowania i ekspedycji niada dla zawodu technik hotelarstwa;
 • program dla nauczycieli ksztacenia zawodowego w powizaniu z otoczeniem spoeczno-gospodarczym (protokó dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywnoci ksztacenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Czytaj dalej


 

Tytu projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsibiorczoci

Cele projektu:
zwikszenie liczby trwaych, nowopowstaych przedsibiorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku ycia pozostajce bez pracy (bezrobotne, poszukujce pracy i bierne zawodowo) zamierzajce rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, znajdujce si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku ycia, o niskich kwalifikacjach, dugotrwale bezrobotne, kobiety, z niepenosprawnociami


Co oferuje projekt?

 • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
 • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
 • dotacje na uruchomienie dziaalnoci gospodarczej w wysokoci 22 700,00 z
 • wsparcie pomostowe w wysokoci 14 000,00 z (8 miesicy x 1750 z)

Planowane efekty:
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej
 

Czytaj dalej

Projekt i wykonanie: Hedea.pl