Cel:

  • nabycie wiedzy i umiejtnoci z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • niezbdnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zaj
  • edukacyjnych.

Wymagania:

  • nauczyciele i wychowawcy placówek owiatowych, którzy posiadaj   
  • wyksztacenie wysze i przygotowanie pedagogiczne.

Sposób zakoczenia

  • egzamin w formie testu i sprawdzianu praktycznego,
  • obecno na zajciach.

Absolwenci otrzymuj:

Zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia do prowadzenia zaj    edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wg wzoru okrelonego w za. nr 2 do rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zaj  edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139,poz. 1132).

Informacje i zapisy:
           
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Uaska 1, 09-402 Pock,
tel: 24 262 86 89 w. 15.
 
Do pobrania karta zgoszenia kliknij tutaj
 

Czas trwania:

  • 30 godzin
  • 60% - zajcia praktyczne (realizowane w grupach 6-osobowych)
  • 40%- zajcia teoretyczne (realizowane w grupie 24-osobowej)


RAMOWY PLAN SZKOLENIA

(Wycig  z Ramowego programu i planu szkolenia przygotowujcego nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia 29.01.2010 r.)

 
Lp.   Zakres wiedzy i umiejtnoci Liczba godzin teoretycznych  Liczba godzin praktycznych  Liczba godzin ogóem
1. Podstawy anatomii i fizjologii czowieka 30 minut 30 minut 60 minut
2. Wezwanie pomocy 15 minut 30 minut 45 minut
3. Bezpieczestwo wasne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 15 minut - 15 minut
4. Poszkodowany nieprzytomny 15 minut 15 minut 30 minut
5. Urazy i skutki urazów 45 minut 90 minut 135 minut
6. Tamowanie krwotoków zewntrznych i opatrywanie ran powierzchnownych 30 minut 45 minut 75 minut
7. Unieruchomienie zama i zwichni 30 minut 45 minut 75 minut
8. Pierwsza pomoc w przypadku wychodzenia i przegrzania 30 minut 30 minut 60 minut
9. Wsparcie psychiczne poszkodowanego 45 minut 90 minut 135 minut
10. Resuscytacja kreniowo - oddechowa 90 minut 135 minut 225 minut
11. Defibrylacja z uyciem automatycznego defirylatora AED 30 minut 45 minut 75 minut
12. Zadawienia 30 minut 30 minut 60 minut
13. Wstrzs - zasady postpowania  przeciwstrzsowego 30 minut 15 minut 45 minut
14. Nage zachorowania i inne stany zagroenia ycia 90 minut 30 minut 120 minut
15. Zatrucia 30 minut 15 minut 45 minut
16. Ewakuacja ze strefy zagroenia 30 minut 30 minut 60 minut
17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych - 90 minut 90 minut
  Razem czas zaj 585 minut

13 godzin dydaktycznych
765 minut

17 godzin dydaktycznych

1350 minut

 30 godzin dydaktycznych
 
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl