1.  Adresaci: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymujce si 3-letnim staem pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadajcy zawiadczenie o ukoczeniu kursu
 
2. Cel kursu:
Uzyskanie uprawnie do penienia obowizków kierownika placówki wypoczynku dzieci i modziey.
 
3.   Zakres tematyczny:
 •  Planowanie pracy wychowawczej 
 • Organizacja pracy
 • Bezpieczestwo ycia i zdrowia uczestników 
 • Organizacja pracy kierownika  z personelem pedagogicznym i administracyjno – obsugowym
 • Prowadzenie dokumentacji

4. Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 10 godzin programowych, w tym 6 godzin wykadów i 4 godziny wicze.
 

 

1. Adresaci:  studenci, rodzice i penoletnia modzie szkó ponadgimnazjalnych z wyksztaceniem min. rednim. 
 
2. Cel kursu:
uzyskanie uprawnie do penienia obowizków wychowawcy kolonijnego.
 
3. Zakres tematyczny:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i  modziey
 • Organizacja zaj 
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuczej
 • Obowizki  wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajcia kulturalno-owiatowe
 • Zajcia praktyczno-techniczne
 • Prace spoecznie-uyteczne
 • Bezpieczestwo ycia i zdrowia uczestników

 4. Czas trwania kursu:
 Kurs obejmuje 36 godzin programowych.  18 godzin stanowi bd wykady, a 18 - wiczenia.  
 

 

1. Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkó i placówek opiekuczo wychowawczych.
 
2. Cel kursu: przygotowanie do organizacji i kierowania wycieczkami szkolnymi i obozami wdrownymi.
 
3. Zakres tematyczny:

 • Przepisy normujce organizowanie turystyki w rodowisku szkolnym
 • Organizacja wycieczek, imprez krajoznawczych i obozów wdrownych
 • Projektowanie programu wycieczki i obozu wdrownego
 • Bezpieczestwo i higiena na wycieczkach i obozach
 • Dokumentacja wycieczki i obozu wdrownego

4. Czas trwania kursu:
    Kurs obejmuje 30 godzin programowych. 15 godzin stanowi bd wykady, a 15 - wiczenia.

5. Termin zaj: Szczegóowy termin po zebraniu grupy.
 
 

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl