Kurs adresowany jest do p.o. dyrektorów oraz wicedyrektorów wszystkich typów szkó, przedszkoli i placówek owiatowych oraz nauczycieli speniajcych wymogi kwalifikacyjne,    zainteresowanych penieniem w przyszoci funkcji kierowniczych w wymienionych placówkach.
 
PROWADZCY:
 
zajcia w blokach tematycznych prowadz specjalici z zakresu wybranych zagadnie
 
METODA: wykady, wiczenia, warsztaty, konsultacje
CZAS TRWANIA: dwa semestry, cznie 210 godz.
 
CEL:
 
uzyskanie uprawnie w zakresie organizacji i zarzdzania owiat
 
WARUNKI UKOCZENIA:
 
aktywny udzia we wszystkich zajciach, zaliczenie praktyki kierowniczej, napisanie i obrona pracy dyplomowej, obecno na zajciach  przy dopuszczalnej (usprawiedliwionej) absencji sigajcej maksymalnie 10% czasu trwania zaj, zdanie egzaminów z nastpujcych przedmiotów: Projektowanie programu dziaania placówki; Kierowanie i administrowanie placówk owiatow; Organizacja procesu pedagogicznego w placówce.
 
PROGRAM  (bloki tematyczne)
 
1.      Ogólna teoria organizacji i zarzdzania.
2.      Prawo owiatowe
3.      Psychologia w kierowaniu placówk owiatow.
4.      Kierowanie zmian.
5.      Zarzdzanie jakoci pracy szkoy.
6.      Kierowanie i administrowanie placówk owiatow.
7.      Projektowanie programu dziaania placówki owiatowej.
8.      Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji.
9.      Placówka a rodowisko lokalne


Wzór karty zgoszenia: DOC | PDF

 

Wychowanie do ycia w rodzinie

1.  Adresaci: nauczyciele szkó podstawowych i gimnazjów
2.  Warunkiem ukoczenia kursu bdzie zdanie egzaminów z nastpujcych przedmiotów:

-   Podstawy wychowania do ycia w rodzinie
-   Zagadnienia biomedyczne
-   Zagadnienia seksuologiczne
-   Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne
3.  czna ilo godzin: 250

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl