Najbli縮zy termin: pa糳ziernik 2016 r.

Tematyka: Organizacja wypoczynku dzieci i m硂dzie縴, Organizacja zaj赕 w placówce wypoczynku, Planowanie pracy wychowawczo-opieku馽zej, Obowi眤ki wychowawcy grupy, Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, Turystyka i krajoznawstwo, Zaj阠ia kulturalno-o秝iatowe, Zaj阠ia praktyczno-techniczne, Prace spo砮cznie-u縴teczne, Bezpiecze駍two 縴cia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnie do pe硁ienia obowi眤ków wychowawcy wypoczynku dzieci i m硂dzie縴

Wymagania: Adresatami kursu s studenci, rodzice i pe硁oletnia m硂dzie szkó ponadgimnazjalnych z wykszta砪eniem min. 秗ednim. Z kandydatami na wychowawców przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, której celem b阣zie okre秎enie predyspozycji uczestników kursu do pracy z dzie鎚i i m硂dzie勘.

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl