Najbli縮zy termin:  pa糳ziernik 2016 r.

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku magazyniera wykonuj眂ego zadania zwi眤ane z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu.

Do gównych zada wykonywanych przez magazyniera nale縴:

Przechowywaniem sk砤dowanego towaru, z zachowaniem przyj阾ego systemu identyfikacji oraz kompletowaniem i wydawaniem towaru z magazynu. Podczas przyjmowania towaru dokonuje odbioru ilo禼iowego i jako禼iowego. Nast阷nie zapewnia odpowiednie dla danego rodzaju towaru warunki przechowywania oraz decyduje o rozmieszczeniu towaru w pomieszczeniach magazynowych.
Sk砤dowany towar zabezpiecza przed uszkodzeniem, zepsuciem, zniszczeniem i kradzie勘. Wykonuj眂 wymienione zadania, pos硊guje si dokumentacj magazynow, instrukcjami sk砤dowania i transportu oraz obowi眤uj眂ymi normami. Podczas czynno禼i zwi眤anych z realizacj zada magazynier obs硊guje przyj阾y w magazynie system informacyjny. Swoje zadania realizuje zgodnie z przekazywanymi przez prze硂縪nego poleceniami, które maj na celu w砤禼iwe planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi.

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl