Najbliszy termin:  padziernik 2016 r.

Cel kursu:
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidowej technologicznie eksploatacji urzdze do napeniania i opróniania zbiorników transportowych. Rodzaje urzdze do napeniania i opróniania zbiorników transportowych s okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Transportu z dnia 20 wrzenia 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada urzdzenia do napeniania i opróniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr 181, poz.1335). Celem szkolenia jest równie przygotowanie do egzaminu sprawdzajcego kwalifikacje w Oddziaach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zawiadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsudze i konserwacji urzdze technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z pón. zm.).

Tematyka:
zagadnienia podstawowe, ogólne wiadomoci o waciwociach materiaów wg ADR/RID; informacje szczegóowe o materiaach niebezpiecznych przewoonych w zbiornikach transportowych; dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi; konstrukcja zbiorników transportowych; konstrukcja i wymagania dotyczce sprztu zbiorników transportowych; opis i oznakowanie zbiorników transp.; ogólne zalecenia BHP i p.po., ochrona rodowiska i udzielanie pierwszej pomocy. Zajcia praktyczne.

Wymagania: wyksztacenie min. zawodowe, 1 miesic praktyki przy napenianiu

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl