Od ponad 40 lat dziaamy na rynku usug edukacyjnych. Jestemy pozarzdow organizacj owiatow, która swoim zasigiem dziaania obejmuje przede wszystkim powiaty województwa mazowieckiego: sierpecki, gostyniski, pocki, poski oraz od listopada 1997r., niektóre powiaty województwa ódzkiego: kutnowski, czycki, sieradzki.

 Podstawowe kierunki  dziaalnoci Zakadu to:

 1. Ksztacenie w systemie kursowym - kursy kwalifikacyjne, doskonalce, przyuczajce do zawodu.
 2. Ksztacenie w systemie szkolnym  - szkoy dla modziey i dorosych: gimnazjum, licea, technika, szkoy policealne.
 3. Ksztacenie doskonalce nauczycieli - kursy kwalifikacyjne, formy doskonalce.
 4. Porednictwo pracy.
 5. Komisje egzaminacyjne - Pastwowa Komisja Egzaminacyjna, Oddziaowa Komisja Spawalnicza, Komisja Kwalifikacyjna powoana przez Urzd Regulacji Energetyki.


Najwaniejsze wydarzenia w historii Zakadu:

 • 22 stycznia 1992r.  na mocy postanowienia Sdu Wojewódzkiego w Pocku-  stowarzyszenie zostao prawomocnie zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzysze pod nazw Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
 • 1 wrzenia 1992r. powstanie pierwszej  szkoy dla modziey -  Zasadniczej Szkoy Zawodowej  o profilu krawiec odziey damskiej lekkiej.
 • 6 listopada 1997r.  rozpoczyna dziaalno  Orodek Ksztacenia Zawodowego w Kutnie
 • 30 padziernika 1998r.  powoanie przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej  sprawdzajcej i nadajcej uprawnienia E i D w zakresie: urzdze, instalacji i  sieci  energetycznych
 • 21 lipca 1999r. zakup budynku administracyjnego i gruntu w celu budowy wasnej  bazy lokalowej
 • 21 grudnia 1999r. uzyskanie zgody Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Departamentu Transportu Samochodowego na przeprowadzanie szkole dla diagnostów
 • 4 stycznia 2000r.  upowanienie Marszaka Województwa Mazowieckiego do prowadzenia kursów  dla kierowców pojazdów przewocych towary niebezpieczne
 • czerwiec 2000r. otrzymanie certyfikatu na realizacj programu „Nowe Horyzonty”, a tym samym zosta wczony do ogólnokrajowej sieci Orodków  realizujcych programy finansowane przez Brytyjski Fundusz Rozwoju Socjalnego.
 • 2000r.  otrzymanie certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Gospodarki Orodek Doskonalenia Kadr w Mysowicach na prowadzenie kursów oraz wydawania zawiadcze w zakresie „Wózki jezdniowe z napdem silnikowym”
 •  20 grudnia 2000r. powstanie Niepublicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kutnie
 •  11 stycznia 2001r. powstanie Niepublicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pocku
 • 18 czerwca 2001r.  powoanie przez Mazowieckiego Kuratora Owiaty Pastwowych  Komisji  Egzaminacyjnych nadajcych  tytuy  robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodach: fryzjer, krawiec, sprzedawca,  gastronom, kelner-bufetowy,  betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni drogowych i kolejowych, lusarz, operator obrabiarek skrawajcych, mechanik urzdze kolejowych,(od 29 lipca 2002) monter sieci i urzdze telekomunikacyjnych
 •  10 wrzenia 2001r.  otrzymanie  upowanienia Prezesa Krajowego Urzdu Pracy do prowadzenia porednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 •  20 lutego 2004r.  przyznanie certyfikatu ISO 9001 : 2000 w zakresie kursów kwalifikacyjnych,  doskonalcych, przyuczajcych do zawodu, wyuczajcych zawodu i usug edukacyjnych dla nauczycieli
 •  28 lutego 2004r.   uroczyste  otwarcie  nowej bazy lokalowo-dydaktycznej oraz wrczenie certyfikatu ISO 9001-2000
 •  23 sierpnia 2004r. Upowanienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Warszawie do organizacji i prowadzenia szkole w zakresie obrotu i  konfekcjonowania rodków ochrony rolin
 • 29 wrzenia 2004r.  przyznanie przez Mazowieckiego Kuratora Owiaty Akredytacji  na prowadzenie ksztacenia ustawicznego– decyzja nr 70
 • 19 padziernika 2004r. wpis do rejestru przedsibiorców prowadzcych kursy doksztacajce dla kierowców przewocych towary niebezpieczne dokonany przez Urzd Marszakowski Województwa Mazowieckiego
 • 1 grudnia 2004r. wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja porednictwa pracy w zakresie porednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  - Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy
 • 28 grudnia 2004r. zgoda Ministra Polityki Spoecznej na prowadzenie szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • 28 stycznia 2005r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urzd Pracy w Warszawie
 • 4 lutego 2005r.  podpisane zostao porozumienie z  Mazowieck Wojewódzk Komend OHP Centrum Edukacji i Pracy w Pocku w sprawie wspópracy w zakresie ksztacenia zawodowego, szkolenia i wychowania modziey, aktywizacji zawodowej i aktywnych metod poszukiwania pracy.
 • 13 kwietnia 2005r. wpis do Krajowego Systemu Usug dla Maych i rednich Przedsibiorstw prowadzonego przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci w zakresie usug szkoleniowych
 • 5 grudnia 2006r. przyznanie przez Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej Certyfikatu Banku Dobrych Praktyk za realizacj projektu "Zwiksz swoje umiejtnoci komputerowe i poznaj Angielski w biurze".
 • 11 wrzenia 2008r. - potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spenienia wymaga na przeprowadzenie szkole w specjalnociach: koparki jednonaczyniowe do 0,8 m3 klasa trzecia, koparkoadowarki wszystkie typy klasa trzecia
 • 16 padziernika 2008r. -Certyfikat Marszaka Województwa Mazowieckiego - Wpis do rejestru podmiotów prowadzcych agencje zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego
 • 11 marca 2010r. - Przyznanie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Zakadowi Doskonalenia Zawodowego w Pocku certyfikowanego laboratorium ECDL
 • 25 czerwca 2010r.  - podpisanie umowy na wykonanie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoy ZDZ w Pocku - etap I".
 • 15 lutego 2011r. - potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spenienia wymaga na przeprowadzenie szkole w specjalnociach: adowarki jednonaczyniowe, walce drogowe, zagszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg
 • 26 kwietnia 2011r. - potwierdzenie przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, spenienia wymaga na przeprowadzenie szkole w specjalnociach: koparki jednonaczyniowe klasa druga i pierwsza; spycharki - klasa trzecia
 • 29 lutego 2012r. - podpisanie umowy na wykonanie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoy ZDZ w Pocku - etap II"
 • 24 czerwca 2013 r. - zakoczenie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoy ZDZ w Pock" etap I i II.
 Projekt i wykonanie: Hedea.pl