Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu


Tytuł projektu:„Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu”

Cel główny projektu:Celem głównym projektu jest zdobycie przez 64 osoby, (w tym 39 K i 25 M) wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Niemczech, gdzie funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.


Planowane efekty:
  • Efektem działań będzie poprawa efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy województwa mazowieckiego i łódzkiego.
  • Projekt uwzględnia potrzeby kształcenia Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu oraz umożliwia poznanie/zaadaptowanie rozwiązań jakie niesie system kształcenia dualnego.
  • Jest inwestycją w kapitał ludzki współfinansowany z EFS (zgodnie z celami POWER).
Całkowita wartość projektu: 419 404,40 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 335 523,52 zł

Grupa docelowa:adresatami projektu są 64 osoby (39K i 25M) dorosłe z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, będące wyłącznie kandydatami na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego. Uczestnikami projektu może być 16 osób z branży informatycznej, 16 osób z branży gastronomicznej, 16 osób z branży motoryzacyjnej/ mechanicznej, 16 osób z branży fryzjerskiej.
Uczestnicy projektu to kandydaci na instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają co najmniej tytuł
1) mistrza w zawodzie, którego będą nauczać albo
2) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
3) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum 
profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
5) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu

Kierunki wsparcia:
  • Działania krajowe: organizacja 8 edycji kursów zawodowych na  Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.
  • Działania ponadnarodowe: osiem 5-ciodniowych wyjazdów do Niemiec mających formę obserwacji uczestniczącej realizowanej w przedsiębiorstwach prowadzących kształcenie dualne w miejscu pracy.

Wsparcie dodatkowe: w ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie: kurs, materiały szkoleniowe, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie

 
Okres realizacji: 02.09.2019 r. - 30.04.2021 r

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zdz-plock.com.pl
 
Partner projektu:
Vitalis GmbH
Gut Wehlitz 1
04435 Schkeuditz
tel. 4934204774000 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.gut-wehlitz.de
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl