Termin szkolenia: padziernik 2016 r.

Warunki uczestnictwa w kursie
- ukoczone 21 lat
- zawiadczenie o niekaralnoci
- zawiadczenie lekarskie stwierdzajce brak przeciwwskaza do wykonywania zawodu pracownika ochrony

Egzamin
Osoby ubiegajce si o licencj pracownika ochrony fizycznej pierwszego  stopnia, skadaj egzamin przed komisj egzaminacyjn powoan przez  Komendanta wojewódzkiego Policji. Komendant  powouje komisj i organizuje egzamin nie rzadziej ni raz na trzy miesice, powiadamiajc o jego terminie i miejscu Komendanta Gównego Policji.
W skad komisji wchodz:
1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie wikszej ni trzech,  w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelec-twa,
2) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej wyznaczony sporód oficerów komendy wojewódzkiej Pastwowej Stray Poarnej,
3) przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,
4) dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,
5) rzeczoznawca systemów zabezpieczajcych.
 
Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl