Certyfikat ECDL
Nasi uczniowie i uczennice maj moliwo uzyskania certyfikatu umiejtnoci komputerowych ECDL „European Computer Driving Licence” – w tumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”.

Certyfikat ten uznwany jest zarówno w Polsce jak i w caej Unii Europejskiej.

Certyfikat ECDL zawiadcza, e jego posiadacz potrafi prawidowo wykonywa na komputerze osobistym (mikrokomputerze) podstawowe zadania: edytowa teksty, korzysta z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci komputerowych. Kontrola tych umiejtnoci przeprowadzana jest w 7 egzaminach – 1 teoretycznym i 6 praktycznych – obejmujcych nastpujce obszary zastosowa mikrokomputerów i technologii informatycznych:
 • Podstawy technik informatycznych
 • Uytkowanie komputerów
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menederska i prezentacyjna
 • Usugi w sieciach informatycznych
Egzaminy te sprawdzaj podstawowe umiejtnoci potrzebne zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz czciej w yciu codziennym kadego obywatela Europy.

Zdanie wszystkich 7 egzaminów umoliwia uzyskanie certyfikatu ECDL Core. Poprawne zaliczenie 4 wybranych egzaminów pozwala na uzyskanie certyfikatu ECDL Start.

Korzyci dla posiadacza certyfikatu ECDL:
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • wiksza pewno utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilnoci,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na wiecie.

ECDL opracowano równie z myl o pracodawcach. Przyjmujc nowego pracownika posiadajcego certyfikat, mamy pewno, e osoba ta nie bdzie traci czasu na zgbianie podstawowych funkcji oprogramowania ani te na rczne wykonywanie czasochonnych operacji, które mona wykona kilkoma klikniciami myszki.


Korzyci dla pracodawcy:

 • wzrost wydajnoci i jakoci pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentownoci wydatków na informatyzacj,
 • wzrost efektywnoci wykorzystania zasobów TI.


Korzyci odnoszone przez pracowników i pracodawców przekadaja si bezporednio na korzyci ogólnospoeczne.


Korzyci dla spoeczestwa:

 • podwysza ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Spoeczestwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpywa na unowoczenienie gospodarki kraju.

ródo: www.ecdl.pl
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl