Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik 縴wienia i us硊g gastronomicznych

Symbol cyfrowy: 343404
K1- T.6.Sporz眃zanie potraw i napojów
K2-T.15.Organizacja 縴wienia i us硊g gastronomicznych

Forma kszta砪enia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kszta砪enie wspólne dla wszystkich zawodów

1. Bezpiecze駍two i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej 20
3. J陑yk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spo砮czne 20
5. Organizacja pracy ma硑ch zespoów 20

Kszta砪enie wspólne dla zawodu

 

6. Podstawowe wiadomo禼i z 縴wienia i us硊g gastronomicznych 137

Kszta砪enie dla kwalifikacji (T.6.)
 
7. Przechowywanie 縴wno禼i 160
8. Sporz眃zanie i ekspedycja potraw i napojów 295

Kszta砪enie dla kwalifikacji (T.15.)
 
10. Planowanie i ocena 縴wienia 60
11. Organizowanie produkcji gastronomicznej 65
12. Planowanie i wykonywanie us硊g gastronomicznych 70
1cznie: 897
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl