Informacje o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych


Od 01 wrzenia 2012r. zmienia si organizacja ksztacenia w szkolnictwie zawodowym.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzio now form ksztacenia zawodowego dla dorosych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które daj moliwo uzyskania lub uzupenienia kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne ksztacenie zawodowe, które daje moliwo zdobycia zawodu co z kolei zwiksza szans na rynku pracy.

W kursach mog uczestniczy wszystkie zainteresowane osoby bez wzgldu na wyksztacenie, które ukoczyy 18 lat.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe s organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej; w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami
uczestników oraz jako kursy eksternistyczne.

Czas trwania kursu od 5 miesicy do jednego roku.

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych s zgodne z podstawami programowymi ksztacenia w danym zawodzie.

Po zakoczeniu kadej z kwalifikacji  absolwent uzyskuje zawiadczenie o ukoczeniu kursu i ma prawo przystpi do zewntrznego egzaminu zawodowego potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Warszawie (OKE). Po wykazaniu wyksztacenia redniego i zdania egzaminu zawodowego potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe absolwent uzyska dyplom technika.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl