Projekt „Szko砤 wi阫szych mo縧iwo禼i” by wspó砯inansowany przez Uni Europejsk ze 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

Cz硂wiek - najlepsza inwestycja.

ZAKO袰ZONO REALIZACJ PROJEKTU

Informacje o Projekcie:
Projekt realizowany by w ramach Dzia砤nia 9.3  Upowszechnienie formalnego kszta砪enia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Okres realizacji projektu : 01.03.2011 r. - 20.12.2013 r.

Do udzia硊 w projekcie zapraszamy 200 osób  doros硑ch , w tym min. 60% kobiet  (bez obowi眤ku statusu bezrobotnego) zamieszkuj眂ych w P硂cku oraz w powiatach:  p硂ckim, sierpeckim i gostyni駍kim.

Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniono: 

  • bezp砤tn nauk, 
  • zwrot kosztów przejazdu,
  • materia硑 szkoleniowe,
  • pocz阺tunek,
  • warsztaty doradcze, których celem by硂 u秝iadomienie potrzeby inwestowania w rozwój kwalifikacji oraz wagi aktywizacji zawodowej.

Cel Projektu

Celem projektu by硂 zwi阫szenie uczestnictwa w kszta砪eniu ustawicznym 200 osób doros硑ch (w tym min. 120 kobiet) z subregionu p硂ckiego w formach szkolnych oraz podniesienie jako禼i i dost阷no禼i kszta砪enia ustawicznego w subregionie p硂ckim.

W ramach projektu osoby chc眂e uzyska lub podwy縮zy kwalifikacje zawodowe mog硑 podj辨 bezp砤tn nauk w szko砤ch policealnych (na podbudowie szko硑 秗edniej, bez wymogu matury) o nast阷uj眂ych kierunkach:

- technik us硊g kosmetycznych - nauka trwa砤 2 lata
- technik us硊g fryzjerskich - nauka trwa砤 2 lata
- technik organizacji us硊g gastronomicznych – nauka trwa砤 2 lata
- technik elektryk - nauka trwa砤 2 lata
- technik rachunkowo禼i - nauka trwa砤 2 lata
- technik handlowiec - nauka trwa砤 2 lata
- technik bhp – nauka trwa砤 1,5 roku

Zaj阠ia by硑 realizowane w systemie zaocznym (soboty-niedziele)

Biuro Projektu:
Zak砤d Doskonalenia Zawodowego w P硂cku, ul. U砤駍ka 1
tel/fax  24 262 87 38, 24 264 22 77  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Regulamin rekrutacji

Podanie o przyj阠ie do szko硑

www.wiekszemozliwosci.pl

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl