Zak砤d Doskonalenia Zawodowego w P硂cku:

  1. Prowadzi dzia砤lno舵 zgodnie z obowi眤uj眂ymi przepisami prawa.
  2. Przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
  3. Zapewnia poprawno舵 i jasno舵 sformu硂wa w zawieranych umowach.
  4. iadczy us硊gi z nale縴t staranno禼i, a w razie braku niezb阣nej wiedzy lub do秝iadczenia kieruje podmiot zamierzaj眂y korzysta z us硊g do innego o秗odka, posiadaj眂ego tak wiedz i do秝iadczenie.
  5. Zapewnia poufno舵 informacji uzyskanych w zwi眤ku ze 秝iadczeniem us硊g.
  6. Zachowuje szczególn ostro縩o舵 w formu硂waniu zarzutów wobec innych podmiotów, w tym o秗odków.
  7. D笨y do polubownego za砤twiania sporów.
  8. Zapewnia realizacj us硊g wy潮cznie przez wykwalifikowany personel i d笨y do sta砮go podwy縮zania jego kwalifikacji.
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl