Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku:

  1. Prowadzi dziaalno zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.
  2. Przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
  3. Zapewnia poprawno i jasno sformuowa w zawieranych umowach.
  4. wiadczy usugi z naleyt starannoci, a w razie braku niezbdnej wiedzy lub dowiadczenia kieruje podmiot zamierzajcy korzysta z usug do innego orodka, posiadajcego tak wiedz i dowiadczenie.
  5. Zapewnia poufno informacji uzyskanych w zwizku ze wiadczeniem usug.
  6. Zachowuje szczególn ostrono w formuowaniu zarzutów wobec innych podmiotów, w tym orodków.
  7. Dy do polubownego zaatwiania sporów.
  8. Zapewnia realizacj usug wycznie przez wykwalifikowany personel i dy do staego podwyszania jego kwalifikacji.
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl