1 wrzenia 1992r. powstanie pierwszej  szkoy dla modziey -  Zasadniczej Szkoy Zawodowej  o profilu krawiec odziey damskiej lekkiej.


 
1 wrzenia 1994r. w ZSZ zostaje wprowadzony nowy profil ksztacenia – fryzjer


 1 wrzenia 1997r.  powstanie nastpujcych  szkó:

  • 3 – letnie Technikum Odzieowe na podbudowie ZSZ-  w systemie dziennym
  • 4 – letnie Liceum Zawodowe o kierunku ksztacenia: fryzjer


1 wrzenia 1998r. powstanie  Technikum Usug Fryzjerskich dla dorosych na podbudowie ZSZ-fryzjer (szkoa zaoczna)
 1 wrzenia 2001r.  powstanie kolejnych  szkó dla dorosych w systemie zaocznym:

  • technikum telekomunikacji po zsz
  • szkoy policealne ksztacce w zawodach: technik  informatyk (w Pocku i Kutnie), technik usug kosmetycznych, technik  rachunkowoci,  technik archiwista  (w Kutnie)


1 wrzenia 2002r. w wyniku przeksztacenia dotychczasowych szkó pierwsi absolwenci gimnazjum rozpoczli nauk w:

  • Technikum  w zawodzie: technik telekomunikacji,
  • Liceum Ogólnoksztaccym - w Pocku i Kutnie
  • Liceum Profilowanym o profilach: usugowo-gospodarczym(w Pocku i Kutnie), zarzdzanie informacj


1 wrzenia 2003r.  powoanie Szkoy Policealnej w zawodzie technik rachunkowoci (w Kutnie)
 28 lutego 2004r. uroczyste  otwarcie  nowej bazy lokalowo-dydaktycznej oraz wrczenie certyfikatu ISO 9001-2000

 

        
 
1  wrzenia 2004r.  rozszerzono ksztacenie w Technikum o  zawody: technik informatyk, technik usug fryzjerskich; rozszerzono ksztacenie w Szkole Policealnej dla Dorosych o zawód: technik usug fryzjerskich
powoane zostay dzienne Szkoy Policealne dzienne w zawodach: technik usug fryzjerskich, technik usug kosmetycznych
powoano Technikum Uzupeniajce dla Dorosych w  zawodach: technik telekomunikacji, technik usug fryzjerskich
 1 wrzenia 2005r. rozszerzenie ksztacenia w szkole policealnej dla dorosych o zawód: technik BHP
 kwiecie 2006r. – powoanie Technikum dla Dorosych w zawodach: technik usug fryzjerskich, technik telekomunikacji, technik informatyk. Rozszerzenie ksztacenia w Szkole Policealnej (dziennej) o zawód technik teleinformatyk.
Rozszerzenie ksztacenia w technikum o zawód technik teleinformatyk. Aktualne zawody to: technik telekomunikacji, technik usug fryzjerskich, technik informatyk, technik teleinformatyk.
 grudzie 2008r. – rozszerzono ksztacenie w Szkole Policealnej dla Dorosych o nastpujce zawody: technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji usug gastronomicznych, technik informatyk, florysta, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji i urzdze sanitarnych.
Rozszerzono ksztacenie w Technikum Uzupeniajcym dla Dorosych w zawodach: technik handlowiec, technik telekomunikacji, technik elektryk, technik usug fryzjerskich, technik mechanik.
Powoano Zasadnicz Szko Zawodow dla Dorosych w nastpujcych zawodach: fryzjer, monter konstrukcji budowlanych.
 czerwiec 2009r. – rozszerzenie ksztacenia w Szkole Policealnej dla Dorosycho zawód technik elektryk.
 maj 2012r.– rozszerzono ksztacenie w Szkole Policealnej dla Dorosych o nowy zawód: opiekunka rodowiskowa – ksztacenie w formie zaocznej.
 01 wrzenia 2012r. - Zasadnicza Szkoa Zawodowa dla Dorosych ulega przeksztaceniu w Liceum Ogólnoksztacce dla Dorosych zgodnie z obowizujc ustaw o systemie owiaty.
 stycze 2013r. – Urzd Miasta Pocka wpisa do ewidencji szkó na nasz wniosek Gimnazjum i Gimnazjum dla Dorosych. Gimnazjum rozpoczo dziaalno z dniem 01 wrzenia 2013r.
 24 czerwca 2013 r.  - zakoczenie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoy ZDZ w Pocku". Oddano do uytku now cz biurow oraz 8 sal i pracowni dydaktycznych m.in. pracowni gastronomiczn, pracowni informatyczn oraz sal do realizacji zaj z wychowania fizycznego. 2 wrzenia 2013 r. - rozpoczcie dziaalnoci Gimnazjum dla modziey i dorosych
 Projekt i wykonanie: Hedea.pl