1 wrze秐ia 1992r. powstanie pierwszej  szko硑 dla m硂dzie縴 -  Zasadniczej Szko硑 Zawodowej  o profilu krawiec odzie縴 damskiej lekkiej.


 
1 wrze秐ia 1994r. w ZSZ zostaje wprowadzony nowy profil kszta砪enia – fryzjer


 1 wrze秐ia 1997r.  powstanie nast阷uj眂ych  szkó:

  • 3 – letnie Technikum Odzie縪we na podbudowie ZSZ-  w systemie dziennym
  • 4 – letnie Liceum Zawodowe o kierunku kszta砪enia: fryzjer


1 wrze秐ia 1998r. powstanie  Technikum Us硊g Fryzjerskich dla doros硑ch na podbudowie ZSZ-fryzjer (szko砤 zaoczna)
 1 wrze秐ia 2001r.  powstanie kolejnych  szkó dla doros硑ch w systemie zaocznym:

  • technikum telekomunikacji po zsz
  • szko硑 policealne kszta砪眂e w zawodach: technik  informatyk (w P硂cku i Kutnie), technik us硊g kosmetycznych, technik  rachunkowo禼i,  technik archiwista  (w Kutnie)


1 wrze秐ia 2002r. w wyniku przekszta砪enia dotychczasowych szkó pierwsi absolwenci gimnazjum rozpocz阬i nauk w:

  • Technikum  w zawodzie: technik telekomunikacji,
  • Liceum Ogólnokszta砪眂ym - w P硂cku i Kutnie
  • Liceum Profilowanym o profilach: us硊gowo-gospodarczym(w P硂cku i Kutnie), zarz眃zanie informacj


1 wrze秐ia 2003r.  powo砤nie Szko硑 Policealnej w zawodzie technik rachunkowo禼i (w Kutnie)
 28 lutego 2004r. uroczyste  otwarcie  nowej bazy lokalowo-dydaktycznej oraz wr阠zenie certyfikatu ISO 9001-2000

 

        
 
1  wrze秐ia 2004r.  rozszerzono kszta砪enie w Technikum o  zawody: technik informatyk, technik us硊g fryzjerskich; rozszerzono kszta砪enie w Szkole Policealnej dla Doros硑ch o zawód: technik us硊g fryzjerskich
powo砤ne zosta硑 dzienne Szko硑 Policealne dzienne w zawodach: technik us硊g fryzjerskich, technik us硊g kosmetycznych
powo砤no Technikum Uzupe硁iaj眂e dla Doros硑ch w  zawodach: technik telekomunikacji, technik us硊g fryzjerskich
 1 wrze秐ia 2005r. rozszerzenie kszta砪enia w szkole policealnej dla doros硑ch o zawód: technik BHP
 kwiecie 2006r. – powo砤nie Technikum dla Doros硑ch w zawodach: technik us硊g fryzjerskich, technik telekomunikacji, technik informatyk. Rozszerzenie kszta砪enia w Szkole Policealnej (dziennej) o zawód technik teleinformatyk.
Rozszerzenie kszta砪enia w technikum o zawód technik teleinformatyk. Aktualne zawody to: technik telekomunikacji, technik us硊g fryzjerskich, technik informatyk, technik teleinformatyk.
 grudzie 2008r. – rozszerzono kszta砪enie w Szkole Policealnej dla Doros硑ch o nast阷uj眂e zawody: technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji us硊g gastronomicznych, technik informatyk, florysta, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji i urz眃ze sanitarnych.
Rozszerzono kszta砪enie w Technikum Uzupe硁iaj眂ym dla Doros硑ch w zawodach: technik handlowiec, technik telekomunikacji, technik elektryk, technik us硊g fryzjerskich, technik mechanik.
Powo砤no Zasadnicz Szko酬 Zawodow dla Doros硑ch w nast阷uj眂ych zawodach: fryzjer, monter konstrukcji budowlanych.
 czerwiec 2009r. – rozszerzenie kszta砪enia w Szkole Policealnej dla Doros硑cho zawód technik elektryk.
 maj 2012r.– rozszerzono kszta砪enie w Szkole Policealnej dla Doros硑ch o nowy zawód: opiekunka 秗odowiskowa – kszta砪enie w formie zaocznej.
 01 wrze秐ia 2012r. - Zasadnicza Szko砤 Zawodowa dla Doros硑ch uleg砤 przekszta砪eniu w Liceum Ogólnokszta砪眂e dla Doros硑ch zgodnie z obowi眤uj眂 ustaw o systemie o秝iaty.
 stycze 2013r. – Urz眃 Miasta P硂cka wpisa do ewidencji szkó na nasz wniosek Gimnazjum i Gimnazjum dla Doros硑ch. Gimnazjum rozpocz瓿o dzia砤lno舵 z dniem 01 wrze秐ia 2013r.
 24 czerwca 2013 r.  - zako馽zenie inwestycji "Rozbudowa i przebudowa budynku szko硑 ZDZ w P硂cku". Oddano do u縴tku now cz甓 biurow oraz 8 sal i pracowni dydaktycznych m.in. pracowni gastronomiczn, pracowni informatyczn oraz sal do realizacji zaj赕 z wychowania fizycznego. 2 wrze秐ia 2013 r. - rozpocz阠ie dzia砤lno禼i Gimnazjum dla m硂dzie縴 i doros硑ch
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl