Zak砤d Doskonalenia Zawodowego w P硂cku od 1992 r. prowadzi szko硑 dla m硂dzie縴 i dla doros硑ch. Szko硑 ZDZ posiadaj uprawnienia szkó publicznych. Nauka w szkole prowadzona jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zaj阠ia prowadzone s przez wykwalifikowan i do秝iadczon kadr pedagogiczn. Podstawow baz dydaktyczn, gdzie gównie odbywaj si zaj阠ia, stanowi pracownie komputerowe o bogatym i ró縩orodnym wyposa縠niu sprz阾owym i programowym oraz nowoczesna pracownia kosmetyczna, fryzjerska, krawiecka i dobrze wyposa縪ne pracownie przedmiotowe.

Zapraszamy równie do naszego O秗odka Kszta砪enia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszy駍kiego 11.

Dyrektorem Szko硑 jestmgr  Barbara Gotowicka

 

OFERUJEMY:

 • ró縩orodne i atrakcyjne kierunki kszta砪enia,
 • bardzo dobre warunki nauki w nowym budynku szkolnym,
 • dobrze wyposa縪ne pracownie informatyczne, j陑ykow, fryzjerskie, kosmetyczn, gastronomiczn
 • nauk j陑yka niemieckiego i angielskiego,
 • SZKOLNY OODEK KARIERY,
 • dodatkowe zaj阠ia zgodnie z potrzebami m硂dzie縴.
 • mo縧iwo舵 uzyskania Certyfikatu ECDL Start i ECDL Core

ZAPEWNIAMY:

 • klasy do 25 osób,
 • uzyskanie wysokich umiej阾no禼i zawodowych,
 • miejsce dla ka縟ego ucznia w ró縩ych typach szkó,
 • wykwalifikowan i do秝iadczon kadr nauczycielsk,
 • opiek psychologa szkolnego,
 • przyjemn atmosfer i otwarto舵 na sprawy ucznia,
 • zaj阠ia w nowoczesnej pracowni informatycznej,
 • si硂wni dla uczniów
 • bibliotek z dost阷em do Internetu.
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl